lkatct lnascs lnauct lzapct lzasct  
 
 
 
 

 

Osnovne i diplomske studije 
Doktorske studije 
 
 

MATEMATIČKI FAKULTET

UNIVERZITET U BEOGRADU

 

  OSNOVNE I DIPLOMSKE AKADEMSKE (MASTER) STUDIJE

  U skladu sa svaremenim trendovima, proteklih godina kursevi koje pokriva Katedra znatno su modernizovani, te je upotreba računara u nekim slučajevima prisutna jednako koliko i klasične nastavne metode. Katedra za numeričku matematiku i optimizaciju odgovorna је za jedan predmet zajednički za sve grupe osnovnih studija. To je

 Uvod u numeričku matematiku.

  Pored toga, Katedra pokriva sledeće predmete modula Primenjena matematika: Numerička matematika 1a, Numerička matematika 1b, Osnovi matematičkog modeliranja, Teorija aproksimacija, Numerička analiza 2a, Varijacioni račun, Obrada signala, Teorija igara sa primenama, Numeričke metode optimizacije a, kao i sledeće predmete iz programa osnovnih studija drugih modula: Numerička analiza 1a (modul Teorijska matematika i primene), Numeričke metode, Operaciona istraživanja, Teorija igara sa primenama (modul Računarstvo i informatika) i Diskretne strukture 2 (modul Informatika).

  Što se tiče diplomskih akademskih (master) studija, Katedra je odgovorna za sledeće predmete modula Primenjena matematika: Numeričke metode optimizacije b, Kombinatorna optimizacija, Operaciona istraživanja, Metod konačnih elemenata, Optimalno upravljanje, Matematičko modeliranje, kao i za predmet Matematičko programiranje i optimizacije koji je zajednički za module Računarstvo i informatika i Informatika.  

  Pored pomenutih predmeta, članovi katedre angažovani su i u nastavi na drugim modulima Matematičkog fakulteta kao i na nekim drugim fakultetima.

DOKTORSKE STUDIJE

  Katedra za numeričku matematiku i optimizaciju je odgovorna za sledeće predmete doktorskih studija studijskog programa Matematika: Odabrana poglavlja teorije ekstremalnih problema, Numerička analiza 3, Metode konačnih elemenata sa primenama, Metode konačnih razlika, Teorija aproksimacija sa primenama, Teorija igara, Metode regularizacije, Diskretna optimizacija, Pontrjaginov princip maksimuma, Teorija lokacijskih problema sa primenama, Metaheurističke metode, Spektralna teorija grafova sa primenama, Algoritmi na grafovima i njihove primene, Kombinatorna teorija grafova sa primenama i Specijalni kurs - Primenjena matematika.

 

Detalji o programima svih vrsta studija i gorenavedenim predmetima mogu se videti na stranici posvećenoj studentima.

 

   

POČETAK

KATEDRA    NASTAVA     NAUKA     ZAPOSLENI     ZA STUDENTE